Vertrouwd betalen via

Aanbieding, deal, koopje of voordeeltje.
Hoe je het ook noemt, Kortingisleuk.

Algemene voorwaarden Kortingisleuk.nl

Onder 'kortingisleuk.nl' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap Scoupy B.V, gevestigd en kantoorhoudende te (2132 JL) Hoofddorp, aan de Capellalaan 65, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53322185 emailadres: klantenservice@kortingisleuk.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen koopovereenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst via shop.kortingisleuk.nl en levering tussen kortingisleuk.nl en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, worden hierbij nadrukkelijk afgewezen.

1.2 Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

1.3 Kortingisleuk.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Kortingisleuk.nl zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 2. Totstandkoming van de koopovereenkomst

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door kortingisleuk.nl van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij kortingisleuk.nl.

2.2 Kortingisleuk.nl bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden.

2.3 Wijzigen of annuleren van een bestelling is niet mogelijk.

2.4. Kortingisleuk.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

Artikel 3. Ontbinding van de koopovereenkomst

3.1 Kortingisleuk.nl is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, indien kortingisleuk.nl haar verplichtingen op grond van overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door kortingisleuk.nl kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities )kunnen leveren aan kortingisleuk.nl of rechtstreeks aan de koper. Zie ook artikel 6.6 en 6.7

3.2 Kortingisleuk.nl is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat kortingisleuk.nl die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

3.3 In de gevallen genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan kortingisleuk.nl betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De verzendkosten worden afzonderlijk bij de producten kenbaar gemaakt. De verzendkosten kunnen variëren per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte.

4.2 De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door kortingisleuk.nl niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken (bijvoorbeeld bij verhoging van het btw-tarief) of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting kortingisleuk.nl te ontbinden.

4.3 De betaling van een bestelling gaat via iDEAL of PayPal. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan je als koper een betaling uitvoeren. Met PayPal kan je snel en eenvoudig betalen met je e-mailadres en wachtwoord. Je dient hiervoor wel eerst eenmalig een account aan te maken bij PayPal.

Artikel 5. Afbeeldingen en specificaties

5.1 Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van kortingisleuk.nl gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, positie en afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

5.2 Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 4 lid 1 bepaalde binden kortingisleuk.nl niet.

Artikel 6. Levering  en levertijd

6.1 Kortingisleuk.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal.

6.2 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging.

6.3 Als plaats van levering geldt het (email)adres dat de koper aan kortingisleuk.nl kenbaar heeft gemaakt. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. Voor wat betreft eventuele te leveren digitale inhoud (waaronder begrepen digitale cadeaubonnen/tegoedkaarten) garandeert de koper dat het overlegde emailadres de digitale inhoud volledig en op de juiste manier in ontvangst kan nemen. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde bestelgegevens onverwijld aan kortingisleuk.nl te melden.

6.4 Indien niet anders overeengekomen, levert kortingisleuk.nl enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland zal niet worden uitgevoerd. Per bestelling kan één afleveradres worden opgegeven.

6.5 Kortingisleuk.nl is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. De extra kosten van de nalevering worden door kortingisleuk.nl gedragen.

6.6 Tenzij anders vermeld, zal kortingisleuk.nl geaccepteerde bestellingen binnen 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging ook tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat kortingisleuk.nl hiervan kennis heeft genomen bericht. Kortingisleuk.nl is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij kortingisleuk.nl nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

6.7 Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat kortingisleuk.nl hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.

6.8 In geval van ontbinding conform lid 6 en 7 van dit artikel zal kortingisleuk.nl de bedragen die de koper eventueel aan kortingisleuk.nl betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.

6.9 Het risico van de producten rust bij kortingisleuk.nl tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 7. Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht

7.1 Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Kortingisleuk.nl mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen. Bij een overeenkomst tot levering van digitale inhoud of diensten (waaronder in ieder geval begrepen de levering van digitale cadeaubonnen/tegoedkaarten), gaat deze termijn echter in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

7.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper kortingisleuk.nl via een e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Koper dient hiertoe een duidelijk geformuleerde verklaring te sturen naar klantenservice@kortingisleuk.nl

7.3 Voor zover van toepassing, dient koper de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door kortingisleuk.nl aangegeven wijze. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Let op: de bewijslast dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd ligt bij de koper, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

7.4 Terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

7.5 Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen.

7.6 Kortingisleuk.nl zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (exclusief verzendkosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. Kortingisleuk.nl mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.7 Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten die gaan om:  i. de levering van volgens individueel gekozen specificaties van de koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (‘maatwerk’-producten); ii. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; iii. de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne, en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; iv. de levering van diensten inzake vakantieverblijven, logies, vervoer (waaronder autoverhuur), restaurantbedrijf, catering of andere vrijetijdsbesteding indien er een bepaalde datum of bepaalde periode is bepaald.v. loterijen vi. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties; vii. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; of viii. de levering van diensten (als die al worden nagekomen) alsmede van digitale inhoud via internet, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper en de koper heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

7.8 Wijzigen of annuleren van een bestelling is niet mogelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Waar mogelijk, behoudt kortingisleuk.nl zich het eigendom voor van alle door kortingisleuk.nl geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door kortingisleuk.nl aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

8.2 De koper mag niet de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1 Kortingisleuk.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

9.2 Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking te melden aan kortingisleuk.nl door een e-mail te sturen naar klantenservice@kortingisleuk.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen ingeval van een consumentenkoop uiterlijk tot 2 maanden en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na levering (dan wel in voorkomend geval na ontdekking) aan kortingisleuk.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door kortingisleuk.nl aangegeven.

9.3 Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal kortingisleuk.nl de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen. Voor het eventueel terugzenden van het product en/of het opnieuw versturen van een vervangend product zullen geen verzendkosten in rekening worden gebracht.

9.4 De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van kortingisleuk.nl en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Kortingisleuk.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken door het verkeerd aanwenden van de producten.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van kortingisleuk.nl voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van kortingisleuk.nl.

10.3 Kortingisleuk.nl is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.

10.4 Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van kortingisleuk.nl, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 6 lid 3, is kortingisleuk.nl voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.

10.5 De aansprakelijkheid van kortingisleuk.nl en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van kortingisleuk.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van kortingisleuk.nl aan haar uitgekeerde bedrag.

10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van kortingisleuk.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

10.7 Kortingisleuk.nl is niet gehouden tot nakoming van enige (leverings)verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien kortingisleuk.nl zelf niet in staat is het product te leveren, bijvoorbeeld als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een derde van wie kortingisleuk.nl het product betrekt of van een derde die met de productie, opslag, transport of levering van het product belast is. In geval van overmacht als bedoeld in dit artikel is kortingisleuk.nl niet gehouden tot nakoming, is kortingisleuk.nl niet schadeplichtig en kan kortingisleuk.nl de overeenkomst beëindigen. Reeds door Koper gedane betalingen worden in dat geval z.s.m. aan koper terug betaald.

Artikel 11. Privacy

Persoonsgegevens die aan kortingisleuk.nl worden verstrekt zullen conform het Privacy Statement van Scoupy en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Het Privacy Statement kan je hier inzien.

Artikel 12. Klachtenregeling

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via klantenservice@kortingisleuk.nl worden gemeld bij kortingisleuk.nl, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

12.2 Bij kortingisleuk.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 48 uur (op werkdagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door kortingisleuk.nl binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13. Varia

13.1 Op alle overeenkomsten tussen kortingisleuk.nl en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2 De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten

13.3 Alle geschillen die tussen koper en kortingisleuk.nl ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.4 Kortingisleuk.nl mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de koper daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De IE-rechten met betrekking tot de dienst, waaronder de website, alsmede de via de dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, behoudens coupons, berusten bij kortingisleuk.nl en/of haar licentiegevers.

14.2 Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft kortingisleuk.nl de gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de dienst, waaronder de website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

14.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan gebruiker over te dragen of afstand te doen van enige IE-rechten.